Category Archives: ADHD

Tvingad till drogtest för att jag har adhd och behöver medicin.

20140226-142029.jpg

Såhär ser utandningsdrogtest apparaten ut som du blir tvingad att blåsa i om du är 1 av de 10 som ingår i deras nyuppstartade projekt. Jag är nummer 9 i ordningen. Eva hette hon som håller i deras experiment. Minns dock inte efternamnet på doktorn.

20140226-142045.jpg

Här är pappret sjukhustanten bad mig läsa innan för att se hur det går till.

20140226-142052.jpg

Fick fylla i en slags utvärdering som doktorn skulle använda i deras projekt. Glömde såklart ta kort på mina svar efter ja fyllt i.

Men frågorna är ju i princip gjort för att jag ska svara JA på alla frågor. Ett svar som är ett ja, oavsett fråga är bättre än ett nej i deras statistik. Sen tycker jag 10 personer i en studie som får svara på 3 frågor, det är otillräckligt. Är som gjort för att leka försökskaniner med oss. Men slipper ju iallafall bli tvingad att urinera i ett rum med speglar framför en främmande människa.

Hatar de här drogtesterna psykiatrin håller på med. Är kränkande och diskriminerande. Finns inga grunder heller till att drogtesta oss för vi råkar ha adhd med behöver livsnödvändig medicin. Står inget som stödjer dessa drogtester i varken vårdplanen för sll eller några riktlinjer eller annat dokument heller. De ljuger för oss.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Posted in ADHD, Dampelina Testar, Medicin, Mina funderingar och tankar., Sjukvård | Tagged , , , | Leave a comment

Göran Rydéns svar angående drogtestning för att få sin adhd medicin.

Detta är Göran Rydéns svar angående de kränkande drogtesterna som Stockholms Norra Psykiatri har dragit igång. Förekommer i hela Sverige, han är Verksamhetschef på Stockholm Norra psykiatri. Svaret fick jag den 4 december. Det var Maria Olovsson, Moderat och Landstingsrådssekreterare som bifogade det här svaret till mig från honom.

 

”Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD

 

För det första vill vi be om ursäkt för att man vid informationen har talat om att Socialstyrelsen har ställt särskilda krav på urincreening vid centralstimulantiabehandling.  Så är inte fallet. Däremot är både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket tydliga i sin uppmaning att iaktta särskild uppmärksamhet på samtidigt missbruk. Läkemedelsverket är också mycket tydligt i sina rekommendationer/krav om toxikologiska prover vid licensförskrivning av denna typ av medicin (se nedan).

 

I Socialstyrelsens riktlinjer från 2002 har man skrivit följande:

 

Risken att utveckla ett missbruk eller beroende av alkohol och droger är förhöjd hos ungdomar och vuxna med ADHD; det gäller främst dem som tidigt visat uttalade sociala anpassningssvårigheter (för en översikt – se Maughan och Rutter, 1999; Melkas och Larsson, 2001b; Tony och Wilson, 1990). Sambanden har dokumenterats både i studier av populationer, definierade utifrån ett manifest drogproblem och i prospektiva undersökningar av individer med diagnostiserad ADHD. En översiktsartikel (Schubiner m.fl., 1995) talar för att ca 20 procent av patienterna med alkoholproblem har eller har haft ADHD, och att detta medför tätare återfall än för dem utan sådan samsjuklighet.

Från två behandlingscentra för missbrukare i Detroit, USA, rekryterades slumpvis 200 patienter i åldern 18–65 år, som blev föremål för psykiatrisk bedömning. Det visade sig att 28 procent av de manliga missbrukarna och 19 procent av de kvinnliga uppfyllde kriterierna för ADHD vid undersökningstillfället och hade även gjort det under barndomen. Samsjukligheten vad gäller antisocial problematik var hög (Schubiner m.fl., 2000).

Vid studier av vuxna med diagnostiserad ADHD har noterats mycket hög livstidsprevalens för drogproblem: alkohol 34 procent, cannabis 11 procent och centralstimulerande medel 11 procent (Tzelepis m.fl., 1995). I en annan studie av vuxna med ADHD hade 52 procent missbruk eller drogberoende (Biederman m.fl., 1995c).”

Man föreslår vidare följande gällande utredning och behandling:

”Kontraindikationer skall ha beaktats särskilt avseende följande

  • Anamnestisk förekomst av psykosperioder.
  • Anamnestisk förekomst av drog- och alkoholmissbruk. Vid misstanke om missbruk bör leverstatus ha utförts.
  • Anamnestisk förekomst av asocialitet.
  • Kramper/epilepsi.
  • Kardiovaskulära problem (aktuellt status skall framgå). ”

 

 

 

 

Läkemedelsverkets rekommendationer 2008 skriver följande om centralstimulantiabehandling och missbruk:

 

”Såväl med hänsyn till metylfenidats verkningsmekanism som till centralstimulantias missbrukshistorik måste risken för missbruk värderas före och under behandling. Flera studier har dock noterat en minskad risk för framtida substansmissbruk hos barn som behandlats med metylfenidat.

Tidigare missbruk bland vuxna patienter förefaller inte utgöra en riskfaktor för utveckling av missbruk. Metylfenidat bör dock ges med försiktighet till patienter med missbruk av alkohol eller narkotika i anamnesen, i enlighet med godkänd produktresumé och med noggrann uppföljning av risk för återfall i missbruk. Dessa patienter bör skötas av läkare med särskild erfarenhet inom området.

Interaktion med alkohol

Alkohol kan förvärra de oönskade CNS-effekterna av psykoaktiva läkemedel såsom metylfenidat.”

 

Läkemedelsverket ställer höga krav på en noggrann missbruksanamnes och toxikologiska prover för att godkänna licensläkemedel vid ADHD. Missbruksrisken mellan licensläkemedel och de som går att förskriva utan licens är likartad vilket motiverar samma grad av kontroll även då licens inte krävs.

 

ADHD är ett mycket vanligt funktionshinder, närmare 2-3% i den vuxna befolkningen. Jämfört med andra behandlingsinsatser är centralstimulerande läkemedel en mycket effektiv behandling. Effekterna hos vuxna är dock inte lika väl studerade som hos barn och ungdomar. Eftersom centralstimulerande läkemedel har en missbrukspotential är behandlingen inte okontroversiell. Dessa faktorer gör att vi som verksamhet måste iaktta ett helt oklanderligt sätt att kontrollera förskrivning och behandlingsuppföljning. Missbruk är också ett mycket vanligt, ofta dolt sjukdomstillstånd och bör inte omges av moraliserande åsikter om ogrundade orsakssamband eller skuldbeläggande. Tvärtom är det viktigt att vi inom sjukvården kan hjälpa personer till rätt behandling. Det vore en katastrof för patienter med ADHD med eller utan missbruk, om behandlingen kommer i vanrykte. Det innebär också betydande risker vid behandling om inte ett eventuellt missbruk identifieras. Vi har därför gjort avvägningen att en noggrann kontroll avseende missbruk inför utredning och som en förutsättning för läkemedelsbehandling är starkt motiverad av medicinska skäl. Som framgår ovan är samtidigt missbruk och ADHD mycket vanligt.

 

Vår erfarenhet efter att vi har arbetat utifrån dessa rutiner är att ett flertal patienter också har varit positiva för droger, även där man inte har haft några misstankar om missbruk vid utredningen. Detta har i de flesta fall lett till att adekvat behandling för detta har kunnat ges vilket i sin tur även lett till att påföljande ADHD-behandling har kunnat ges under betryggande former.

 

 

 

 

Ingen skulle nog ifrågasätta den medicinska bedömningen som ligger bakom kravet på vissa blodprovskontroller vid läkemedelsbehandling för rheumatoid artrit. Om man vägrar dessa kontroller förskrivs inte dessa läkemedel och detta tas för givet. Kombinationen av centralstimulerande läkemedel och pågående missbruk kan få allvarliga konsekvenser. Missbruk är ett mycket allvarligt sjukdomstillstånd som enligt vår bedömning är tillräckligt vanligt och tillräckligt svårt att identifiera för att urinscreening ska vara medicinskt motiverat även i de fall ett uttalat missbruk inte är säkerställt. Förskrivning utan medicinsk kontroll är således enligt vår bedömning ingen rättighet – det är tvärtom vår skyldighet att säkerställa en hög och god kvalitet på den behandling som vi erbjuder. Det ger oss möjlighet att behandla missbruk när det identifieras så att man därefter kan behandla ADHD-symtomen med centralstimulerande läkemedel. Våra erfarenheter av detta förhållningssätt är mycket goda.

 

Vår medicinska bedömning är därför att urinscreening inför utredning och läkemedelsinsättning och obligatoriska stickprov under behandling (mer sällan när missbruksmisstanke inte föreligger, oftare vid säkerställt missbruk) är ett sätt att ta ansvar för att kunna säkerställa en god och jämn kvalitet på en behandling som kan vara till stor hjälp för många.

 

Bifogar även våra rutiner för centralstimulantiabehandling.

 

Med vänliga hälsningar

 

 

 

Göran Rydén

Verksamhetschef”

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Posted in ADHD, Medicin, Sjukvård | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Svar från Maria Olovsson Landstingsrådssekreterare (M) ang drogtestning av ADHD patienter

Nu har jag fått svar på mitt öppna brev jag skicka till Filippa Reinfeldt. Hon bad Maria Olovsson Landstingsrådssekreterare (M) att svara det. Här har ni svaret och en länk till brevet jag skickade.

Öppet brev till Filippa Reinfeldt ang drogtestning av ADHD patienter.

”Hej Evelina,

Tack för ditt mail till Filippa Reinfeldt, som hon har bett mig svara på.

Det är förstås inte acceptabelt om våra vårdenheter inte arbetar i enlighet med de föreskrifter som Socialstyrelsen och våra chefläkare i landstinget utfärdar. Jag har därför tagit mig friheten att vidarebefordra dina synpunkter till Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning som får titta närmare på i vilken utsträckning det här förekommer.

När man råkar ut för saker i vården som man vill klaga på finns det också en möjlighet att vända sig till Patientnämnden med en anmälan. Patientnämnder ska enligt lag finnas i alla landsting. De nås enklast på telefonnummer 08-690 67 00 eller via den här hemsidan: http://www.patientnamndenstockholm.se/.

Tack för att du tog dig tid att höra av dig med dina erfarenheter. Om du har fler frågor eller klagomål på frågor som rör den psykiatriska vården så kan du kontakta ansvarigt landstingsråd Birgitta Rydberg (Fp) (http://www.sll.se/sll/templates/politician.aspx?id=829&Inr=2946) som handlägger de ärendena politiskt.

Med vänliga hälsningar
Maria Olovsson
Landstingsrådssekreterare (M)”

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Posted in ADHD, Atypisk Autism, Medicin, Mina funderingar och tankar., Sjukvård | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Öppet brev till Filippa Reinfeldt ang drogtestning av ADHD patienter

Detta är mailet jag skickade iväg till Filippa Reinfeldt angående de kränkande och diskriminerande drogtesterna sjukvården har börjat med. För oss ADHD patienter som äter centralstimulantia. Nu väntar jag bara på svar det kommer publiceras i ett nytt inlägg.

Till Filippa Reinfeldt, Hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms landsting.

Jag heter Evelina Wiberg, idag är jag 23 år och fick diagnoserna ADHD & Atypisk autism när jag var 19 år.

Jag får behandling med centralstimulantia (Ritalin) på behandlingsenheten city (i Stockholm).

I våras gick dem ut med information om att Socialstyrelsen kommit med krav att drogtesta patienter med ADHD diagnos som får behandling med centralstimulantia.

De som vägrar eller inte klarar av att genomföra (eller uppvisar positivt prov) blir av med sin medicinering.

Jag har även hört i diskussioner inom Attention samt i flera stödgrupper på Facebook att detta även sker på många andra vårdinrättningar i Stockholm och övriga landet.

Ofta används samma påståenden om krav från Socialstyrelsen med hot om indragen medicinering.

Under efterforskningar gjorda utav mig själv samt andra i organisationen Attention (attention-riks.se) så har Mårten Gerle på Socialstyrelsen dementerat dessa uppgifter samt upplyst oss om att detta inte är ett krav från socialstyrelsens sida.

Detta är alltså en ren lögn från behandlingsenheten citys sida (samt övriga vårdinrättelser som använder sig utav samma ”ursäkt”).

Jag undrar vad du och Moderaterna tycker om denna grova kränkning av hela vår patientgrupp som sker?

Är ni ens medvetna om denna generella ”pundarstämpel” som vårdgivare gör på eget initiativ?

I de ca 4 år som jag fått behandling med centralstimulantia har det inte ställts några som helst tidigare krav på provtagningen eller hot om utebliven medicinering.

Jag har ingen tidigare (eller nuvarande) drogproblematik men ändå har dem fått för sig att jag och många andra använder droger helt plötsligt.

Jag tycker det är extremt integritets kränkande att dessa vårdgivare kan diskriminera en hel patientgrupp över en natt utan att samhället gör något åt denna galenskap!

Om vi ser till andra paragrafen i ”Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)”:

”2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).”

Så tycker jag att det är extremt respektlös att tvinga patienter till urinprov utav att ha några belägg för sitt krav.

Det är inte heller ett dugg värdig att tvingas kissa i en burk framför en annan människa för att någon läkare godtyckligt har beslutat detta.

Är det så här vi ska behandlas, med hot och ständig rädsla för att få våra liv raserade?

Är detta okej?

Vad tycker du, Filippa?

 

Hälsningar,

Evelina Wiberg

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.6/10 (11 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 6 votes)
Posted in ADHD, Atypisk Autism, Medicin, Mina funderingar och tankar., Sjukvård | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Bromma stadsdelförvaltning avslåg min ansökan om Ledsagning

Det är sant och jävligt tragiskt. När jag bodde i Sundbyberg så fick jag ledsagning beviljat, hade det omkring 2 år tror jag. Var aldrig några problem eller att någon ifrågasatte.

Flyttade till bromma i November och hade ansökt om ledsagning men det blev det AVSLAG på. Så nu har jag inget liv. Sitter mest inne hela dagarna. Pluggar på distans istället. Livrädd för att gå ut för att jag ska gå vilse och gå fel.

I beslutet så tycker de det räcker med att jag har min familj som bor 40 mil bort samt sambon. Sen attention som jag tvingar mig till för att försöka komma ut men inte alla gånger jag lyckas. Allt är ju nytt, nytt område, nya ställen att lära sig hitta på. Förändringar är läskiga tycker autismen. ADHD tycker det är skitkul. det går inte ihop riktigt.

börjar bli riktigt jävla trött på det här vill ju komma ut ur lägenheten å ja vill. Allt funkade mycket bättre när jag hade ledsagning 1 gång i veckan då kom jag ju ut ur lägenheten och vågade ta mig till nya platser och göra saker. behövde inte heller av rädd för att inte hitta tillbaka när man tar en promenad.

Handläggaren tyckte även ja skulle ansöka om färdtjänst. men hur fan tänkte hon då? hur ska jag då lära mig hitta? ska jag bli bunden till färdtjänst och bli ännu mer handikappad? låter bara helt jävla idiotiskt. När ledsagare funkade varför kan ju inte då få fortsätta ha det? när jag har en orienteringsförmåga och lokalsinne som suger. karta och mobil funkar inte heller för de fattar ja inte.

Hoppas överklagan till förvaltningsrätten går igenom. Även blivit kontaktat av en journalist i mitt i bromma. Hoppas handläggaren i bromma läser detta och förhoppningsvis ser nånting i tidningen i framtiden.

Det roliga är att innan ja fick beslutet så sa jag ”om de avslår ledsagning då lovar ja att gå till tidningen och media”. Jag håller vad jag lovar för alla jag pratat med och som läst beslutet har blivit upprörda. jag håller vad jag lovar. Tänk om handläggaren och de som har hand om mitt beslut visste vem det var de avslåg beslutet för.

Är både aktiv i Riksförbundet Attention, leder ungdomsgrupper. Vart ute och föreläst om NPF, vart med i tidningar, tv, kortare dokumentärer, vart med på mässor om npf, stått på scen och babblat, intervjuad, twittrar och bloggar. ja de skulle bara veta vilken envis dampig Kvinna de har att göra med. Jag finns alltså lite överallt i NPF världen, och jag har kontakter om ja vill att något i denna världen. Jag är en ENVIS ÅSNA som vill ha min ledsagare tillbaka.

Kommer även vara med i ett program på SVT nu i vår i ett avsnitt i Tv-serien ORKA och berätta om mina NPF. Riktar sig till barn.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Posted in ADHD, Atypisk Autism, Mina funderingar och tankar. | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments